Agama to Indonesia.

Agama to Indonesia dihu-dihu peranan damango to delomo tutumulo tawu daata. Utiye ma pilopopatatiyo mayi to delomo ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, "Eya ta Tuwawu". Ngoolo dalala agama to Indonesia o pengaruh pe'eenta to politik, ekonomi, wawu budaya. To delomo hasili lo sensus taawunu 2010, 87,18% monto 237.641.326 tawu lo Indonesia to'o-to'opu agama Islam, 6,9% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,31% agama uweewo wawu 0,38% diila lolameto meyalo ja lopo'ota.