Bo'o lo adati to Hulontalo ngohuntuwa rupaliyo. Bo'o lo adati botiya pilake lo tuwango lipu lo Hulontalo. Biyasaliyo bo'o botiya pilakelimongoliyo to nika meyalo upacara-upacara lo adati to Hulontalo odelo moluna, mome'ati, mololimo tamu, molontalo, molihu lo limu, wawu upacara-upacara uweewo.

Woluwo bo'o lo adati u tilanggulaliyo Bili'u, Paluwawala, Wolimomo, Payungga, Takowa kiki, Takowa da'a