Bulonga yito tayadu wawa'o u ayi-ayita to Lunggongo manusia, hunaliyo podungohe tingohu. Timi'idu manusia woluwo bulonga ngopari meyalo mohelu duluwo, to oloyihi wawu olowala.

Bulonga

Tayadu bulongaBoli'o

Bulonga taya-tayade mohelu 3 (totolu) tayadu de'uwito yito bulonga diluwari, bulonga huungiyo wawu bulonga delomiyo.