Hu'idu Kilimanjaro (bahasa Swahili:kilima, hu'idu; njaro, otinelo) meyambo omo-omolu hetanggulo le Kaiser-Wilhelm-Spitze hu'ide to pobbutuwa Tranzylvenia. Punjuru lo hu'ide botiya u laba tutu molanggato to Afrika, langgatiyo 5.895 meteri to yitato tudu lotaluhu deheto.

Punjuru lo hu'idu Kilimanjaro