Otolopa yito tala tuwawu lo mato lo dupoto to kompas. Otolopa wonu to peta timantahiyo to oloyihi wawu tuwotiyo 270°.
Dudutu lo otolopa yito to wolotaliyo lo huliyaliyo wawu tilayo.

EtimologiBoli'o

Otolopa asaliliyo lonto tahe tolopo/tolo-tolopo, ma'analiyo tuwoto/tuwo-tuwoto. Otolopa ma'analiyo mowali tambati u potitolopalo meyalo potituwotalo. Tambati potitolopa lo dulahu ma tilanggulaliyo Otolopa.