Pobbutuwa yito tala tuwawu lo mato lo dupoto to kompas. To delomo napigasi pobbutuwa tula-tuladu 90°.

Etimologi

boli'a