Pobbutuwa yito tala tuwawu lo mato lo dupoto to kompas. To delomo napigasi hulyaliyo tula-tuladu 90°.

EtimologiBoli'o