Tiyongowa botiya tayadu ilanggango u wuwumbuta lo paladu ulu'u wawu u'ato, olowala wawu oloyihi. Tiyongowa biyasaliyo mohelu limo:

  1. Tiyombu lo ulu'u
  2. Tutunu
  3. Ti huungo
  4. Ti yale-yale
  5. Tunu lo ita
Tiyongowa lo ulu'u

Referensi boli'a